วิสัยทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร


   วิสัยทัศน์     "เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง มุ่งเน้นการออม บริการ

                        ประทับใจ สวัสดิการทั่วถึง เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม

ค่านิยมร่วม  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ

พันธกิจ

1. พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ และการลงทุน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการออม

3. พัฒนาการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ

5. สนับสนุนความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ สังคม และสิงแวดล้อม


         พันธกิจที่ 1 พัฒนาะธุรกิจสินเชื่อ และการลงทุน

         วัตถุประสงค์   1.1 ส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น      

           กลยุทธ์

1. ติดตามการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การกู้ของสมาชิก

2. ให้ความรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิก

                         1.2 ให้สมาชิกได้รับบริการสินเชื่อที่จำเป็น

กลยุทธ์

1. เพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษเพื่อความจำเป็น

                          1.3 ให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน

      กลยุทธิ์

      1. เพิ่มช่องทางการลงทุนให้หลากหลาย

      2. พัฒนาความรู้ความสามารถุของบุคลากรที่รับผิดชอบ


      พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการออม

      วัตถุประสงค์    2.1 ส่งเสริมให้สมาชิกมีหุ้นเพิ่มขึ้น

      กลยุทธิ์

      1. รณรงค์ให้สมาชิกถือหุ้นตามเกณฑ์ขั้นต่ำ

      2. ขยายเพดานการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ

                             2.2 ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินฝากเพิ่มขึ้น

      กลยุทธิ์

      1. ให้สมาชิกทุกคนมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์

      2. ให้สมาชิกรับเงินสวัสดิการ เงินกู้ และเงินปันผลผ่านบัญชีเงินฝากทุกคน

      3. รณรงค์ให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์


      พันธกิจที่ 3. พัฒนาการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

      วัตถุประสงค์   3.1 พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

      กลยุทธิ์

      1. ปรับปรุงให้สหกรณ์มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

      2. พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สหกรณ์ (CQA)

      3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์

      4. รักษาสมาชิกเดิมและเพิ่มสมาชิกใหม่

                             3.2  พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

      1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ (CCS) ที่ถูกต้องและสมบูรณ์มาปรับใช้ในกา

          ปฏิบัติงาน

      2. ร่วมมือกับ ชอท. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             3.3 พัฒนาผู้แทนสมาชิกให้มีวความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ หลักการ                                                   และวิธีการสหกรณ์

      1. ให้การศึกษาอบรมบทบาทหน้าที่แก้ผู้แทนสมาชิก

      2. พัฒนาช่องทางการให้ความรู้ บทบาทหน้าที่แก่สมาชิก

                             3.4 พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง                                                     สหกรณ์ และงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ

      1. ให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

      2. ให้มีการจัดการองค์ความรู้ของสหกรณ์ (Knowledge Management)


      พันธกิจที่ 4 พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ

      วัตถุประสงค์  4.1 ให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

      กลยุทธิ์          

      1. พัฒนาวิธีการ / ระบบ การให้บริการแก่สมาชิก

 2. ปรับปรุงช่องทางและสถานที่การให้บริการ

                       4.2 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

1. ปรับปรุงสวัสดิการให้ดีขึ้น

2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น


พันธกิจที่ 5 สนับสนุนความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัถตุประสงค์  5.1 สร้างความเข้มแข็งในภาคีเครือข่ายสหกรณ์

กลยุทธิ์

1. ให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสหกรณ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. จัดทำกิจกรรมที่เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม