คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44ชื่อ: 


นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
        ตำแหน่ง: 
ประธานกรรมการดำเนินการ
ชื่อ: 


นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

 


ชื่อ: 


นายโอภาส  จันทสุข
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

 


ชื่อ: 


นายอนันต์ บัลนาลังก์
ตำแหน่ง:  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 3
ชื่อ: 


นายวินัย  ชื่นจิตต์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นางสาวพชรเกศ  จิรสุรัศมิ์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


ชื่อ: 


นายพุฒิธร  สาริกา
ตำแหน่ง:  กรรมการและเหรัญญิกชื่อ: 


นายอุดร  เจริญแสง
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายสมหวัง  ประเสริฐโส
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นางสาวธารทิพย์  นิติชาติ
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการชื่อ: 


นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายบัวแก้ว  บุญวิลัย
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายสุจิตร  ใจจิตร
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ
 


ชื่อ: 


นายปริกาญจน์  สุรพันธ์พิชิต
ตำแหน่ง:  กรรมการดำเนินการ


คณะกรรมการอำนวยการ

     1. นางสาวเสริมสุข            สลักเพ็ชร์          ประธานกรรมการ

     2. นายไพโรจน์                  สุวรรณจินดา      กรรมการ

     3. นายโอภาส                    จันทสุข               กรรมการ

     4. นายอนันต์                      บัลนาลังก์           กรรมการ

     5. นายสุจิตร                       ใจจิตร                 กรรมการ

     6. นายพุฒิธร                      สาริกา                กรรมการ

     7. นายวินัย                          ชื่นจิตต์              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

      1. นายอนันต์                     บัลนาลังก์          ประธานกรรมการ

      2. นายสมหวัง                   ประเสริฐโส         กรรมการ

      3. นายอวยชัย                   บุญญานุพงศ์      กรรมการ

      4. นายบัวแก้ว                   บุญวิลัย               กรรมการ

       5. นางสาวธารทิพย์         นิติชาติ                กรรมการ

       6. นางสาวพชรเกศ          จิรสุรัศมิ์               กรรมการ

       7. นายปริกาญจน์             สุรพันธ์พิชิต        กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

       1. นายไพโรจน์              สุวรรณจินดา        ประธานกรรมการ

       2. นายสมหวัง                ประเสริฐโส           กรรมการ

       3. นายอุดร                     เจริญแสง              กรรมการ

       4. นายบัวแก้ว                บุญวิลัย                 กรรมการ

       5. นายกอบเกียรติ์          บันสิทธิ์                 กรรมการ

       6. นายพุฒิธร                 สาริกา                   กรรมการ

       7. นางสาวธารทิพย์       นิติชาติ                  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

     1. นายกอบเกียรติ์            บันสิทธิ์                ประธานกรรมการ

     2. นายโอภาส                   จันทสุข                กรรมการ

      3. นายวินัย                       ชื่นจิตต์                กรรมการ

      4. นายสุจิตร                     ใจจิตร                  กรรมการ

      5. นายพุฒิธร                    สาริกา                 กรรมการ

      6. นายอุดร                        เจริญแสง            กรรมการ

      7. นางสาวพชรเกศ           จิรสุรัศมิ์              กรรมการและเลขานุการ