เงินกู้โครงการรางวัล

หลักเกณฑ์ในการกู้

 1. มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 2. กู้ได้สูงสุด 300,000 บาท ดังนี้
  1. ท่องเที่ยวภายในประเทศ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
  2. ท่องเที่ยวในทวีปเอเชีย วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท
  3. ท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
  4. ท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเทริกาใต้ วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 24 งวดเดือน และต้องชำระหนี้ให้หมดจึงจะมีสิทธิกู้ใหม่ได้
 4. เมื่อหักเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้รายเดือน และเงินที่ต้องหักอื่น ๆ แล้ว สลิปเงินเดือนต้องเหลืออย่างน้อย 12% แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินโครงการรางวัลชีวิต
 2. สลิปเงินเดือน
 3. รายการท่องเที่ยว ดังนี้
  1. รายการท่องเที่ยวที่จัดโดยบริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาต หรือ
  2. รายการท่องเที่ยวที่กลุ่มจัด หรือ
  3. รายการท่องเที่ยวที่สหกรณ์หรือหน่วยงานเป็นผู้จัด
  4. หลักฐาน 1 – 3 ต้องแสดงจำนวนเงินหรือการชำระเงิน