เงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสพภัย

หลักเกณฑ์ในการกู้

  1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 12 งวดเดือน
  2. เป็นเจ้าของบ้านที่ประสบภัย หรือเป็นบ้านของคู่สมรส หรือมีชื่ออาศัยอยู่ในบ้านที่ประสบภัย หรือบ้านพักทางราชการที่มีสิทธิอาศัยหรืออาศัยจริง
  3. กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท มีผู้ค้ำประกันตามระเบียบ
  4. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 งวดเดือน
  5. เมื่อหักเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้รายเดือน และเงินที่ต้องหักอื่น ๆ แล้ว สลิปเงินเดือนต้องเหลืออย่างน้อย 12% แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท

เอกสารประกอบการกู้เงิน 

  1. คำขอกู้เงินเพื่อสมาชิกผู้ประสพภัย
  2. สลิปเงินเดือน
  3. เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการในท้องที่ประสพภัย
  4. ถ่ายรูปความเสียหายและผู้บังคับบัญชารับรอง หากเป็นกรณีน้ำท่วมต้องเป็นการท่วมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และระดับน้ำไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร เป็นการท่วมภายในมิใช่บริเวณบ้านหรือเป็นการท่วมไร่นา
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย