เงินกู้เพื่อการศึกษา

หลักเกณฑ์ในการกู้

 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน
 2. กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ดังนี้
  1. วงเงิน 30,000 บาท สำหรับระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อซื้ออุปกรณ์ เพื่อการศึกษา(ซื้อคอมพิวเตอร์)
  2. วงเงิน 40,000 บาท สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. อนุปริญญา)
  3. วงเงิน 50,000 บาท สำหรับระดับอุดมศึกษา
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 งวดเดือน ดังนี้
  1. กู้เพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิกกู้ได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ชำระครบ 4 งวดเดือน จึงจะมีสิทธิกู้ใหม่ได้
  2. กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา (ซื้อคอมพิวเตอร์) ต้องชำระครบ 12 งวดเดือน จึงจะมีสิทธิกู้ใหม่ได้
 4. เมื่อหักเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้รายเดือน และเงินที่ต้องหักอื่น ๆ แล้ว สลิปเงินเดือนต้องเหลืออย่างน้อย 10% แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท 

เอกสารประกอบในการกู้ 

 1. คำขอกู้เงินเพื่อการศึกษา
 2. สลิปเงินเดือน
 3. สำหรับการกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิกต้องแนบหลักฐานการเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือใบประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา
 4. สำหรับการกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา (กู้ซื้อคอมพิวเตอร์) ให้แนบแผ่นโฆษณาสินค้าคอมพิวเตอร์ที่จะซื้อ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชกา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา