เงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ,สมทบ)

เงินกู้สามัญไม่เกิน 90 % ของทุนเรือน(สมาชิกสามัญ)

หลักเกณฑ์ในการกู้

 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 2. กู้ได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 180 งวดเดือน
 4. เมื่อหักเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้รายเดือน และเงินที่ต้องหักอื่น ๆ แล้ว สลิปเงินเดือนต้องเหลืออย่างน้อย 12% แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินค่าหุ้น
 2. สลิปเงินเดือน
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

เงินกู้สามัญไม่เกิน 90 % ของทุนเรือน(สมาชิกสมทบ)

หลักเกณฑ์ในการกู้

 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 2. กู้ได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่
 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 180 งวดเดือน
 4. การกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันกับการกู้หุ้นของตนเองสมาชิกจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะกู้พร้อมกันไม่ได้

เอกสารประกอบการกู้เงิน

 1. คำขอกู้เงินค่าหุ้น
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 3. สลิปเงินเดือน