เงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ,สมทบ)

เงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ)

              

           

 

เอกสารหลักฐานประกอบการกู้สามัญ สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ ได้ที่ www.doacoop.com)

  1.     แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ 

2.    สลิปเงินเดือนที่เป็นปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.    สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ โดยจะต้องไม่หมดอายุ กรณีคู่สมรสหย่าร้าง/ เสียชีวิต ต้องแนบ         สำเนาทะเบียนหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร 

4.    สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน โดยจะต้องไม่หมดอายุ กรณีคู่สมรสหย่าร้าง/

       เสียชีวิต ต้องแนบสำเนาทะเบียนหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร 

5.   สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกันในกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส

6.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน  

7.    การลงลายมือชื่อของผู้กู้/ คู่สมรสผู้กู้/ ผู้ค้ำประกัน/ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารให้เหมือนกันทุกตำแหน่ง 

8.    เบอร์โทรศัพท์ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกคน (เพื่อรองรับระบบ SMS) 

9.    สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 

หมายเหตุ   จ่ายเงินกู้เดือนละ 2 ครั้ง 

ยื่นกู้วันที่ 10-24 ของเดือน รับเงินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ยื่นกู้วันที่ 25-9  รับเงินวันที่ 22 ของเดือน

 

 

เงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบ)(เฉพาะพนักงานราชการที่หักเงินเดือน ณ ที่ จ่ายเท่านั้น)

 
  เอกสารหลักฐานประกอบการกู้สามัญ สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

  (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ ได้ที่ www.doacoop.com)

    1.     แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ 

  2.    สลิปเงินเดือนที่เป็นปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  3.    สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ โดยจะต้องไม่หมดอายุ กรณีคู่สมรสหย่าร้าง/ เสียชีวิต ต้องแนบ   สำเนาทะเบียนหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร 

  4.    สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน โดยจะต้องไม่หมดอายุ กรณีคู่สมรสหย่าร้าง/

         เสียชีวิต ต้องแนบสำเนาทะเบียนหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร 

  5.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน                                                                                     6.   สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรส

  7.    การลงลายมือชื่อของผู้กู้/ คู่สมรสผู้กู้/ ผู้ค้ำประกัน/ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารให้เหมือนกันทุกตำแหน่ง 

  8.    เบอร์โทรศัพท์ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกคน (เพื่อรองรับระบบ SMS) 

  9.    สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 

  หมายเหตุ   จ่ายเงินกู้เดือนละ 2 ครั้ง 

  ยื่นกู้วันที่ 10-24 ของเดือน รับเงินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

  ยื่นกู้วันที่ 25-9  รับเงินวันที่ 22 ของเดือน