เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

หลักเกณฑ์ในการกู้พิเศษ (สมาชิกสามัญ)

 

     

 

หลักเกณฑ์ในการกู้พิเศษ (สมาชิกสมทบ)

 

                  

เอกสารประกอบการกู้เงิน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doacoop.com)

 1. คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ
 2. สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สามี – ภรรยา) 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณกรรม 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
 6. หนังสือรับรองเงินเดือน (พร้อมหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์/สถานี ในกรณีสมาชิกส่วนภูมิภาคยื่นกู้เพื่อให้ทางผู้อำนวยการรับทราบก่อน)
 7. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะใช้เป็นหลักประกัน (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง) ใช้ฉบับปัจจุบันเท่านั้น
 8. ใบประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินตามเขตของโฉนด (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น)ฃ
 9. รูปถ่ายหลักทรัพย์ 4 ใบ แนบติดกับกระดาษพร้อมทั้งกรอกข้อมูลระบุสถานที่ ถนน บ้านเลขที่ให้ชัดเจน
  1. ทางเข้า – ออก หลักทรัพย์ที่จะจำนอง 2 ใบ
  2. ตัวหลักทรัพย์ (ที่ดินเปล่าหรือบ้านที่จะนำมาจำนอง) 2 ใบ

     a. กรณีนำโฉนดของผู้อื่นมายื่นจำนอง จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

  • หนังสือมอบอำนาจในการจัดทำนิติกรรมยิมยอมให้นำมากู้ได้ ตามชื่อทุก ๆ คนในโฉนด และผู้มอบอำนาจทุก ๆ คนที่มีชื่อในโฉนดจะต้องไปจดจำนองที่กรมที่ดินด้วยตนเอง
  • กรณีซื้อขายต้องแนบสัญญาซื้อขาย สัญญาการผ่อนชำระเงินดาวน์มาแสดงด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน 2 ชุด
  • ทะเบียนสมรสของเจ้าของที่ดิน (ในกรณีเจ้าของที่ดินสมรสแล้ว) 2 ชุด

     a. กรณีซื้อบ้าน – ซื้อที่ดินเปล่า – ซื้อยานพาหนะ จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • เอกสารสัญญาการซื้อขาย
  • สัญญาการผ่อนชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

     a. กรณีซ่อมแซมบ้าน สหกรณ์แบ่งจ่ายผู้กู้เป็น 2 งวด จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • แบบพิมพ์เขียวหรือรูปถ่ายสภาพที่จะซ่อมแซม
  • ใบอนุญาตซ่อมแซมบ้านจากเขต – กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน
  • ใบแสดงราคาค่าวัสดุและค่าแรง

     a. กรณีสร้างบ้าน สหกรณ์แบ่งจ่ายผู้กู้เป็น 3 งวด จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
  • แบบพิมพ์เขียว
  • สัญญาจ้างเหมาในการก่อสร้าง
  • แบบรายการแสดงค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมดในการก่อสร้าง

     a. กรณีกู้เพื่อซื้อยานพาหนะหรือเพื่อประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัว

  • จะต้องใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนด หรือ นส.3 ก จำนองเป็นประกัน