You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันและทองคำ

ราคาน้ำมัน

     
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   

   

                                          

                                             เว็ปฮอต ... เพลงฮิต !!                                         

        
     
     
           
 
วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง มุ่งเน้นการออม บริการประทับใจ สวัสดิการทั่วถึง เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม   ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ  
ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัย (Green Home)...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 30/2561 เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 และผู้ตรวจสอบกิจการ ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 27/2561 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 25/2561 เรื่อง ขอยกเลิกระเบียบ ...คลิกเพื่ออ่าน 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้พิเศษกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัย ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 35/2560 เรื่อง การรับเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ...คลิกเพื่ออ่าน

บริการด้านเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

บริการด้านเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 44

       

         นางสาวเสริมสุข สลักเพชร์

        ประธานกรรมการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
 ประจำเดือนมกราคม 2562
 
                                          ล้านบาท
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน      537.24
เงินให้สมาชิกกู้                    3,365.07 
สินทรัพย์อื่น                           191.37
รวม                                     4,093.68
เงินรับฝากจากสมาชิก         2,901.17
เงินกู้ยืม                               1,650.00 
หนี้สินอื่น                                 36.48
ทุนเรือนหุ้น                         2,495.27
ทุนอื่นๆ                                  447.73
กำไรสุทธิ                                 17.20
รวม                                     7,547.86
รายได้                                      30.07 
รวมค่าใช้จ่าย                           12.87 
กำไรสุทธิ                                 17.20 


อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ออมทรัพย์                        2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%   
ออมทรัพย์อนาคตสดใส      
4.00%
 
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 
เริ่ม (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)
3.50%  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

เงินกู้สามัญ 6.00% 
เงินกู้หุ้น 6.00%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 5.00% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00%
เงินกู้พิเศษปกติ 6.00%
 เงินกู้พิเศษ Green

ปีที่1     0.50%

ปีต่อไป  5.50%

แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านมึความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตรระดับใด
ส่งแบบประเมิน  ดูผลลัพธ์
-