You are here : หนัาแรก
ลิงค์สหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์เว็บไซต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมที่ดินคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ราคาน้ำมันและทองคำ

ราคาน้ำมัน

     
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร
   
   

   

                                          

                                             เว็ปฮอต ... เพลงฮิต !!                                         

        
     
     
           
 
วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง มุ่งเน้นการออม บริการประทับใจ สวัสดิการทั่วถึง เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม   ค่านิยมร่วม    ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ  
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากสมาชิกเสนอชื่อให้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ...คลิกเพื่ออ่าน

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ประจำปี 2562 ...คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 27/2561 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ที่ 25/2561 เรื่อง ขอยกเลิกระเบียบ ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 24/2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปี 2561 ...คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 23/2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนรายปี ประจำปี 2561 (ทุนรายได้น้อย) ...คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 23/2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนรายปี ประจำปี 2561 (ทุนเรียนดี) ...คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้พิเศษกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัย ...คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศ สอ.กวก. ครั้งที่ 35/2560 เรื่อง การรับเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ...คลิกเพื่ออ่าน

บริการด้านเงินฝาก

ออมทรัพย์ออมทรัพย์พิเศษประจำ

บริการด้านเงินกู้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ATMบริการเงินกู้ฉุกเฉินบริการเงินกู้สามัญ (สมาชิกสามัญ, สมทบ)บริการเงินกู้หุ้น (สมาชิกสามัญ, สมทบ) บริการเงินกู้โครงการรางวัลชีวิตบริการเงินกู้เพื่อสมาชิกผู้ประสบภัยบริการเงินกู้พิเศษการเคหะ
ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 43

       

            นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ

        ประธานกรรมการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
                                          ล้านบาท
เงินสด/เงินฝาก/เงินลงทุน   4,200.29
เงินให้สมาชิกกู้                    3,344.13 
สินทรัพย์อื่น                           174.27
รวม                                     7,718.69
เงินรับฝากจากสมาชิก         2,817.03
เงินกู้ยืม                               1,725.00 
หนี้สินอื่น                                104.71
ทุนเรือนหุ้น                         2,461.36 
ทุนอื่นๆ                                  435.90
กำไรสุทธิ                               174.69 
รวม                                     7,718.69
รายได้                                    315.48 
รวมค่าใช้จ่าย                         140.80 
กำไรสุทธิ                               174.68 


อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ออมทรัพย์                        2.50%   
ประจำ 3 เดือน 3.50%   
ประจำ 6 เดือน 3.50%   
ประจำ 12 เดือน 3.50%   
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%   
ออมทรัพย์อนาคตสดใส      
4.00%
 
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 
เริ่ม (1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61)
3.50%  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

เงินกู้สามัญ 6.00% 
เงินกู้หุ้น 6.00%
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00%
เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 5.00% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00%
เงินกู้พิเศษปกติ 6.00%
 เงินกู้พิเศษ Green

ปีที่1     0.50%

ปีต่อไป  5.50%

แบบประเมินความพึงพอใจ
ท่านมึความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตรระดับใด
ส่งแบบประเมิน  ดูผลลัพธ์
-